ГО «Медична освіта, наука і практика» створена з метою об’єднання зусиль провiдних науковцiв, керiвникiв закладiв охорони здоров’я рiзних форм власності та рiвнiв надання медичної допомоги, керiвникiв закладiв вищої освiти для формування єдиного науково-обґрунтованого та практично­орiєнтованого пiдходу до розвитку медичної галузi та надання якiсних медичних послуг; сприяння розвитку видавничої діяльності й розповсюдженню фахових періодичних видань, науково-освітньої й навчально-методичної літератури; сприяння в організації та проведенні симуляційно-тренінгового навчання лікарів і працівників середньої медичної ланки, практично-орієнтованої підготовки парамедиків.

Освіта

 • Сприяння зростанню державної та суспiльної значимості, авторитету і престижу  професiй в галузi охорони здоров’я, участь у розробцi пропозицiй щодо засад державної полiтики в галузi охорони здоров’я.
 • Сприяння вдосконаленню законодавчої та нормативної бази, вивченню мiжнародного досвiду та адаптацiї законодавства України до міжнародних стандартів медичної освіти.
 • Сприяння у забезпеченні реалізації напрямку післядипломної освіти та безперервного професiйного розвитку лікарів та середнього медичного персоналу.  
 • Участь у створенні та реалізації навчальних програм для підготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спеціалістів у межах до дипломної та післядипломної медичної освiти та безперервного професiйного розвитку медичних працівників відповідно до вимог  чинного законодавства.
 • Співпраця, розвиток  та поширення мiжнародних зв’язкiв за напрямком галузi охорони здоров’я, медичної освiти і науки, зокрема шляхом обмiну досвiдом з iноземними профільними медичними асоціаціями.

Наука

 • Сприяння реалiзацiї основної стратегiї ГО та проєктiв, спрямованих на проведення фундаментальних прикладних та клінічних дослiджень для вирiшення нагальних питань у медичної сфери, зокрема шляхом залучення різноманітних iнтелектуальних та матерiальних ресурсів.
 • Сприяння розвитку видавничої діяльності та розповсюдженню фахових періодичних видань, науково-освітньої та навчально-методичної літератури.
 • Сприяння організації та проведенню науково-практичних конференції, конгресiв, симпозiумiв, семінарів, вебінарів, круглих столів тощо для обговорення актуальних питань та напрямків розвитку вітчизняної медицини, у тому числі, із залученням вітчизняних та закордонних  фахівців, з метою обмiну науковою iнформацiєю, досвiдом та найкращими практиками, безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я.
 • Створення умов для плідної співпраці з профільними науково-дослідними установами та освітніми медичними закладами України, розвиток мiжнародної спiвпрацi.

Практика

 • Сприяння органiзацiї та проведенню лекторiїв, круглих столiв, прес-конференцiй, брифiнгiв, опитувань, анкетувань, аналітичних досліджень та інших заходів з метою обговорення та підготовки рекомендацiй щодо актуальних проблем медичної сфери, вiдповiдних навчальних та професiйних заходiв, у тому числі, із залученням закордонних  фахівців, для обмiну iнформацiєю, досвiдом та найкращими практиками для підвищення ефективності медичної допомоги населенню різних вікових категорій.
 • Сприяння в проведенні iнформацiйно-просвiтницької та навчально-практичної роботи для лікарів, середнього медичного персоналу шляхом органiзацiї науково-практичних конференцiй, семiнарiв, майстер-класiв, симуляційно-тренінгового навчання, як складової безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я.
 • Сприяння розвитку та впровадженню новітніх технологій на засадах доказової медицини; актуалізація та поширення сучасних знань, навичок та вмінь на основі новітніх перспективних наукових розробок.
 • Співпраця з іншими громадськими органiзацiями, компанiями та асоцiацiями на засадах взаємної довіри для реалізації основних статутних завдань ГО з метою покращення якості та підвищення ефективності медичної допомоги населенню України.
Ім’я
Email
Повідомлення
Повідомлення успішно відправлено!
Сталась помилка! Перевірте введену інформацію та повторіть спробу.
Перекласти сторінку »
Прокрутити вгору